Algemene voorwaarden Maya's Scrap Basket

Algemeen:

1- Op alle overeenkomsten met Maya's Scrap basket zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst Maya's Scrap Basket hierbij uitdrukkelijk van de hand.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
De opdracht of bestelling middels e-mail, telefoon of brief van de consument/koper aan Maya's Scrap Basket geldt als acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden.

2- Bestellingen
Bestellingen kunnen telefonisch,schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven.
U ontvangt zo spoedig mogelijk via e-mail een bevestiging, met daarin de levertijd van uw bestelling.

Bestellingen worden verzonden na ontvangst van de betaling op girorekening ter name van Maya's Scrap Basket.
Bestellingen worden niet verzekerd verzonden tenzij daar nadrukkelijk om gevraagd wordt. Alle verzendkosten en eventuele verzekeringskosten komen voor de rekening van de klant.
Maya's Scrap Basket is niet verantwoordelijk voor vermissing of zoek raken van bestellingen in de post. Wij maken gebruik van TGP Post, conform de algemene voorwaarden van TGP Post voor particulieren. (http://www.tpgpost.nl/voorthuis/service/voorwaarden/voorwaarden_algemeen/index.jsp)

3- Prijzen
Alle prijzen genoemd op deze website zijn in euro's en inclusief 19% BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4- Aanbiedingen
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Bij nabestellingen dient de men uit te gaan van de op dat moment te vinden prijzen op de internetsite.

5- Aansprakelijkheid
Maya's Scrap Basket kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten en schade die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
* Daden of nalatigheden van de consument/koper.
* Nalatigheden of ondeskundig handelen door de consument/koper wat betreft het onderhoud en verwerken van geleverde producten.
* Beschadigingen aan geleverde producten ten gevolge van mechanische dan wel biologische invloeden van buitenaf.
* Normale slijtage aan de geleverde zaken.
* Te late levering.
* Verkleuring en veroudering van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van het licht. (UV-straling)
* Enige andere van buitenaf komende oorzaak.
* Kleurafwijkingen in het gehele assortiment door handmatige afwerkingen of verschil in verfbaden.
* Niet kunnen leveren doordat producenten overeenkomsten met leverancier niet nakomen.
* Besmettingen van consument/kopers computers door e-mail contact met leverancier. Maya's Scrap Basket zal zijn uiterste best doen risico's hiervan uit te sluiten. Consument/koper dient zelf e-mail/internet bestanden te scannen op virussen.
* Overmacht

6-Overmacht
*Partijen zijn niet gehouden te komen tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan opzet of schuld.
* Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Maya´s Scrap Basket geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Maya´s Scrap Basket niet in staat is de verplichtingen na te komen.

7-Ruilen en herroepingrecht
*De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de Klant Maya's Scrap Basket daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
* Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Maya's Scrap Basket de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
*Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Maya's Scrap Basket te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.
*U krijgt het aankoopbedrag minus de door ons gemaakte verzendkosten binnen 30 dagen retour.
* De kosten voor eventuele retourzendingen zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden. Indien de Klant de producten retour zendt zonder frankering danwel niet deugdelijk verpakt, heeft Maya's Scrap Basket het recht de retourzending te weigeren.

 

8-Privacy
-De door u verstrekte gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden ter beschikking
gesteld worden.

9-Eigendomsvoorbehoud
Maya´s Scrap Basket blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Borduren:


10- Logo's

Om van een logo een stekenkaart te kunnen maken moet het logo digitaal aangeleverd worden in jpg of bmp formaat.

De stekenkaart blijft eigendom van Maya's Scrap Basket. Bij eventuele nabestellingen hoeft de stekenkaart niet opnieuw gemaakt te worden, tenzij er veranderingen aan het logo gemaakt moeten worden. In dat geval worden de kosten voor de stekenkaart opnieuw gerekend, dit ter beoordeling van Maya's Scrap Basket.

Quilten:

11-Algemeen
De quilt kan op afspraak bij Maya's Scrap Basket afgeleverd en weer opgehaald worden. De quilt kan ook met de post verzonden worden. In dat geval is een goede verpakking noodzakelijk. De verpakking moet ook geschikt zijn om de quilt uiteindelijk weer terug te sturen. (denk aan de volume toename na het quilten!)
Als de verpakking niet geschikt blijkt te zijn om de quilt in terug te sturen kan dit mogelijk leiden tot vertragingen in de terugzending aangezien wij dan op zoek moeten naar een passende verpakking.

12-Aanbetaling
Bij het laten doorquilten van een quilt is altijd een aanbetaling van 50 euro vereist. Quilt wordt pas aan klant overhandigd nadat de gehele betaling voldaan is. Tot die tijd blijft de quilt eigendom van Maya´s Scrap Basket.

13-Opsturen
De quilt wordt naar de klant opgestuurd na ontvangst van de volledige betaling op gironummer ten name van Maya's Scrap Basket.
Alle verzendkosten en eventuele verzekeringskosten komen voor de rekening van de klant.
Maya's Scrap Basket is niet verantwoordelijk voor vermissing of zoek raken van bestellingen in de post. Wij maken gebruik van TGP Post, conform de algemene voorwaarden van TGP Post voor particulieren. (http://www.tpgpost.nl/voorthuis/service/voorwaarden/voorwaarden_algemeen/index.jsp)

14-Afhalen
Als de quilt niet binnen 1 jaar na de afgesproken afhaaldatum afgehaald wordt, zonder geldige reden, dit ter beoordeling van Maya's Scrap Basket, vervalt het eigendomsrecht van de quilt aan Maya's Scrap Basket, waarna de quilt aan een goed doel geschonken zal worden.


De op de internetsite vermelde benamingen, benoemingen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn louter aangegeven als indicatie om een product te kunnen omschrijven/tonen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend omdat deze op meerdere manieren zijn te interpreteren. Artikelen, onderdelen van artikelen of de verpakkingen kunnen hier dus van afwijken.

Geen enkel onderdeel van de website www.scrapbasket.nl mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Maya's Scrap Basket gebruikt worden.

home